Szkolenia

INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH
wymaganych od personelu medycznego zatrudnionego w zespole kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010.108.706)

Narodowy Instytut Leków, we współpracy z Fundacją „Instytut Profilaktyki Zakażeń” i Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, na mocy art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706), od 2003 r. organizuje szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek nie posiadających specjalizacji z dziedziny epidemiologii.
Szkolenia obejmują pełny zakres tematyczny dotyczący systemu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego. Zajęcia przygotowują również do realizacji zadań określonych ustawą z dnia 5-12-2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570). Wykładowcami są praktycy, doświadczeni lekarze, pielęgniarki, specjaliści zdrowia publicznego, mikrobiolodzy i prawnicy współpracujący z Narodowym Instytutem Leków, Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń i Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa. Uczestnicy otrzymują numerowany certyfikat uprawniający do pełnienia funkcji lekarza przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych lub pielęgniarki pełniącej funkcję pielęgniarki epidemiologicznej do czasu uzyskania wymaganych Rozporządzeniem specjalizacji. Programy szkoleń uzyskały pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Zasady organizacji szkolenia dla lekarzy - przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (zakładowych)

Kurs specjalistyczny obejmuje łącznie około 120 godzin dydaktycznych:
Część teoretyczna – obejmuje około 100 godzin dydaktycznych, w 4 blokach warsztatowo- wykładowych (4 bloki x po 3 dni). Zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie organizatora (ul. Chełmska 30/34).
Część praktyczna – obejmuje około 10 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie, pomorskie).
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 2 700 zł. 
W ramach opłaty uwzględniono koszty uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych
(w tym zajęcia komputerowe), obszerne materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady podczas zajęć dydaktycznych.  Opłata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu. Opłatę, po wcześniejszym zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy przekazać na konto Narodowego Instytutu Leków z dopiskiem „kurs dla lekarzy i nazwiskiem lekarza”:  15 1060 0076 0000 3210 0014 7453


Pobierz kartę zgłoszenia

Zasady organizacji szkolenia dla pielęgniarek pełniących funkcję pielęgniarek epidemiologicznych

Kurs kwalifikacyjny obejmuje łącznie około 450 godzin dydaktycznych, w tym teoretyczne zajęcia warsztatowo-wykładowe organizowane w Warszawie oraz zajęcia praktyczne przeprowadzane na terenie wybranych szpitali. Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym, tj. na sesjach 7-10 dniowych. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 2003 r. o kształceniu pielęgniarek i położnych. Szczegółowe informacje o zakwalifikowaniu na kurs oraz terminach poszczególnych sesji, zostaną przesłane osobom, które prześlą wymagane dokumenty: kartę zgłoszenia na kurs, zgodę dyrektora zakładu pracy na oddelegowanie na szkolenie, informację na temat stażu pracy (dział kadr), oraz potwierdzoną przez kadry kopię prawa wykonywania zawodu. Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków; ul. Chełmska 30/34; 00–725 Warszawa.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 2 700 zł.
W ramach opłaty uwzględniono koszty uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych (w tym zajęcia komputerowe), obszerne materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe podczas zajęć dydaktycznych. Opłata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu. Opłatę, po wcześniejszym zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy przekazać na konto Narodowego Instytutu Leków z dopiskiem „kurs dla pielęgniarek i nazwiskiem pielęgniarki”:  15 1060 0076 0000 3210 0014 7453


Pobierz kartę zgłoszenia

 

Kursy specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek łącznikowych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008. 234. 1570), nastąpiło rozszerzenie zakresu działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym prowadzenie oceny ryzyka wystąpienia zakażenia, monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń, opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie procedur oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w wymienionym zakresie w zakładach opieki zdrowotnej. W związku z powyższymi zmianami, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytut Leków we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa zaplanował nowy cykl kursów przeznaczonych dla członków zespołów łącznikowych (pielęgniarek, lekarzy). Szpitale zainteresowane szkoleniem zespołów łącznikowych działających na wybranych oddziałach, proszone są o wypełnienie deklaracji. Szczegółowe informacja na temat szkoleń (tematyka, czas trwania, koszt) zostaną przesłane bezpośrednio do zainteresowanych.


Pobierz kartę zgłoszenia

 

Kierownik programowy kursów:
dr med. Paweł Grzesiowski
P
rezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń
Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
(paolo@cls.edu.pl)

Kierownik organizacyjny kursów:
mgr Anna Ziółko
Asystent w Zakładzie Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych NIL
(epid@cls.edu.pl)

telefon informacyjny: 22 851 52 05 (03)