O nas

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową „non-profit” zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.

Przez pierwsze sześć lat przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia była jedna z jego założycielek mgr Henryka Matysiak, wówczas pełniąca funkcję zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu była współinicjatorką i współautorką poradnika fachowego dla placówek medycznych „Higiena w placówkach opieki medycznej” wydawanego do chwili obecnej. Obecnie pełni zaszczytną funkcje Członka Honorowego Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, a na wniosek Przewodniczącego SHL, w 2011 r. została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony w ochronie zdrowia”.
Od 2003 r. przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, konsultant szpitali w zakresie epidemiologii szpitalnej i kontroli zakażeń szpitalnych, od 2011 r. prezes fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Autor lub współautor ponad 260 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych, w dziedzinie immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.


W dniu 5.10.2017 r. podczas konferencji w Starych Jabłonkach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i walne zebranie Członków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, w czasie którego wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na VI kadencję 2017-2022 w następującym składzie:.


 

Przewodniczący: dr Paweł Grzesiowski; email: paolo@fipz.edu.pl

Zastępcy Przewodniczącego:

mgr Danuta Pawlik email: danuta_pawlik@o2.pl

mgr Anna Tymoczko email: anna.tymoczko@wsse.waw.pl

Sekretarz: mgr Maria Karczewska

Skarbnik: mgr Elżbieta Lejbrandt

Członkowie:

dr Piotr Leszczyński

dr Krystyna Paszko

dr Wojciech Przybylski

dr Agnieszka Sulikowska

mgr Zofia Żak-Puławska

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
dr Helena Zacharska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Bożena Rychwalska Członek Komisji Rewizyjnej

Dane kontaktowe:
Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
00-776 Warszawa, ul. Nugat 3; Biuro Zarządu: p. Monika Grochowska tel. (22) 100 44 48; kom: 512 507 292; fax (22) 100 27 70; email: shl@shl.org.pl

 

Cele i formy działania Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach ponad 300 członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą wielodyscyplinarną grupę specjalistów dającą możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Stowarzyszenie uczestniczy w pracach nad projektami nowych aktów prawnych, opracowuje stanowiska eksperckie w istotnych kwestiach merytorycznych oraz przygotowuje wytyczne ekspertów zgodne z aktualną wiedzą medyczną (Stanowiska SHL).

Stowarzyszenie inicjuje różne projekty badawcze, promuje najlepsze rozwiązania wdrażane w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Leków, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje cele dydaktyczno-edukacyjne organizując szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe nie rzadziej niż 4 razy w roku, a także warsztaty szkoleniowe co najmniej 2 razy w roku (Konferencje i Szkolenia).
Stowarzyszenie wydaje od 1997 r. biuletyn, w którym zawarte są najciekawsze prezentacje konferencyjne, nowe akty prawne z komentarzami ekspertów, a także artykuły poglądowe i sprawozdania zjazdowe. Biuletyn ukazuje się 2-4 razy w roku i jest bezpłatnie przekazywany członkom Stowarzyszenia, podobnie jak inne wydawnictwa edukacyjne, których ukazało się łącznie 6 (dostępne w zakładce Publikacje)

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach legislacyjnych nad nowymi projektami aktów prawnych w dziedzinie epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń. W ciągu ostatnich 10 lat członkowie Zarządu Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rządu w zakresie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, rozporządzeniach o bezpieczeństwie biologicznym w miejscu pracy, raportach i rejestrach zakażeń szpitalnych, kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, kontroli wewnętrznej i dokumentacji działań w zakresie programów kontroli zakażeń szpitalnych, a także rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wymagań fachowych w placówkach prowadzących działalność leczniczą.

Bardzo istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz propagowanie nowych technologii w kontroli zakażeń oraz systemów zapobiegania zakażeniom.
Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje także konsultacje i ekspertyzy dla placówek ochrony zdrowia w zakresie nadzoru epidemiologicznego.

Wyciąg ze statutu jest dostępny tu »»»

 

Zapraszamy do współpracy!